FC Almere
Media Bericht Agenda Laatste nieuws Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Verkiezing ledenraad
zaterdag 21-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Stel je kandidaat voor de Ledenraad

Meld je aan bij de secretaris of stuur een email naar Secretariaat@fcalmere.com


Zodra er voldoende kandidaten zijn wordt er een verkiezing georganiseerd waar alle leden hun stem kunnen uitbrengen

LEDENRAAD 

 1. De ledenraad is een orgaan van de vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

 2. De algemene vergadering zal bestaan uit een oneven aantal van ten minste negen (9) afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, hierna te noemen: de ledenraad.

 3. De leden van de ledenraad worden gekozen door en uit de leden van de vereniging voor een zittingsduur van drie jaar. Zij treden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster. Aftredende leden van de ledenraad zijn terstond herbenoembaar, onverminderd het hierna onder lid 4 bepaalde.

 4. Tot lid van de ledenraad kunnen niet worden benoemd, personen die in staat van faillissement verkeren, aan wie surseance van betaling is verleend, op wie de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is en/of wier vermogen bij rechterlijke uitspraak onder bewind is gesteld.

 5. In een tussentijdse vacature van de ledenraad wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  Het alsdan gekozen lid van de ledenraad treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

LEDEN van de Ledenraad_____________________________

1. In geval van een vacature of bij aftreding conform het opgestelde rooster wordt door de voorzitter van de ledenraad een oproep tot Kandidaatstelling aan de leden gedaan. De oproep geschiedt door plaatsing op de website, waarbij een kandidaatsprofiel wordt weergegeven.

2. a.
Gedurende een periode van veertien (14) dagen na de oproep totkandidaatstelling heeft iederstemgerechtigd lid,diegeen deel uitmaakt van het bestuur, de mogelijkheid zich kandidaat te stellen.

11

 1. Een kandidaatstelling voor de ledenraad geschiedt door middel van een schrijven, per post of per e-mail, gericht aan de voorzitter van de ledenraad. De kandidaatstelling geschiedt onder volledige vermelding van naam, adres, geboortedatum, lidmaatschapsnummer en handtekening. Voorts dient de kandidaatstelling vergezeld te zijn van een beknopt Curriculum Vitae.

 2. Daarnaast moet de kandidaat een ondertekende verklaring meesturen, waaruit blijkt dat hij/zij bij een eventuele verkiezing bereid is de benoeming te aanvaarden en dat hij/zij de doelstelling van de vereniging onderschrijft.

De voorzitter van de ledenraad maakt op de vijftiende (15e) dag na de oproep tot kandidaatstelling de kandidatenlijst bekend op de website.

b. De bekendmaking van de kandidaatstelling geschiedt onder vermelding van de door de kandidaten aangeleverde gegevens en motivering, zoals in het vorige lid is aangegeven. Na de bekendmaking van de kandidaatstelling vindt de verkiezing van de afgevaardigden van de ledenraad plaats via internet.

b. De stemgerechtigde leden krijgen zeven (7) dagen degelegenheid hun stem uit te brengen op de website. Hiertoe ontvangt elk stemgerechtigd lid een persoonlijke inlogcode.

 1. Een lid moet op de door het bestuur aangegeven wijze kenbaar maken of het instemt met het kiezen van een lid van de ledenraad middels elektronisch communicatiemiddel.

 2. a. Indien en voor zover een lid heeft aangegeven niet langs elektronische weg een lid van de ledenraad te verkiezen, zal dit lid schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vacature door de ledenraad.

  b. Deze leden kunnen bij het secretariaat van de vereniging  aangeven schriftelijk te willen stemmen. Zij worden schriftelijk geïnformeerd over de kandidaatstelling en kunnen via het secretariaat schriftelijk hun stem uitbrengen, met inachtneming van de in dit artikel genoemde termijnen.

 3. Bij stemming over verkiezing van de leden van de ledenraad is degene benoemd, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal __ van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

TOEGANG EN BESLUITVORMING LEDENRAAD

 1. a. Ieder lid van de ledenraad heeft toegang tot de ledenraad.
  b. Leden van de ledenraad die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de ledenraad tenzij zij bij de tuchtcommissie en de ledenraad beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij slechts bevoegd zijn alleen de behandeling van het beroep bij te wonen.

 2. Ieder stemgerechtigd lid van de ledenraad heeft een stem.

 3. Ieder lid van de ledenraad is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke gemachtigd ander lid van de ledenraad. De gemachtigde kan echter niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

 4. Indien een lid van de ledenraad als gevolmachtigde optreedt van een ander lid van de ledenraad, dient hij voor aanvang van de vergadering die in zijn bezit zijnde machtiging aan de secretaris te tonen.

 5. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

 6. Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.

 7. De ledenraad kan een lid van de ledenraad schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 8. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk.

 9. Over alle voorstellen wordt beslist met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

10.Bij stemming over personen is degene benoemd, die de volstrektemeerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

VERGADERING LEDENRAAD

 1. De ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar.

  1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de ledenraad een ledenraadvergadering houden zoals bedoeld in artikel12_

 2. De agenda voor deze ledenraadvergadering omvat onder meer:

a. vaststelling notulen van de vorige ledenraadvergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. verslag van de controlecommissie;
d. vaststellen balans en van de staat van baten en lasten; 
e. benoeming bestuursleden;
f. benoemingcommissieleden;
g. royementen en/of schorsingen; 
h. rondvraag. _______________________________________________________________

 1. Bij bedoelde agenda zullen worden gevoegd:
  a. staat van baten en lasten, alsmede de balans van de vereniging;
  b. verslag controlecommissie.

 2. De agenda van de begrotingsvergadering, welke tenminste twee weken voor de bedoelde vergadering aan de leden van de ledenraad zal worden verzonden, zal vergezeld gaan van:
  a. voorlopige begroting; _
  b. advies controlecommissie;
  c. voorstel contributiewijziging.

lees verder...
FC Almere app gratis te downloaden
vrijdag 20-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Blijf steeds op de hoogte met onze gratis app.

lees verder...
HOE WIJZIG JE EEN FOTO IN DE VOETBAL.NL APP?
vrijdag 20-09-2019 - afkomstig van Breedtesport Commissie

Wijzig je foto voor 1 November, na deze datum is dat niet meer mogelijk.

 

Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app naar 'Instellingen' en daar kies je voor 'Mijn persoonsgegevens'. Klik vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt toevoegen.
Zo simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je spelerspas.
De scheidsrechter moet jou dus aan de hand van deze foto kunnen herkennen op het veld. 

teammanager opties

lees verder...
Mijn rol als ouder/verzorger.
donderdag 19-09-2019

klik op het plaatje voor de gedragsregels.

lees verder...
Leve de hobby van half Nederland.
donderdag 19-09-2019

 

We zijn het in Nederland stilaan normaal gaan vinden dat de cornervlaggen klaarstaan. Dat mini-pupillen al in keurige tenuetjes lopen met de plaatselijke slagerij erop. Dat de kleedkamers schoon zijn. Dat wedstrijden op tijd beginnen. Dat er een scheidsrechter is, dat de uitslag netjes wordt geregistreerd, dat er een voetbal-app is waarop je alle standen kunt lezen.

Maar dat is helemaal niet zo normaal. Het is prachtig en uniek in de wereld. Leve de hobby van half Nederland.

Verder in het nieuws

lees verder...
veld 3
maandag 16-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Het onderhoud aan (kunst) veld 3 duurt iets langer dan gepland.

Zodra wij het bericht krijgen dat het veld weer gebruikt mag worden zullen wij een bericht plaatsen hier op onze website.

lees verder...
trainingen
vrijdag 13-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Gister zijn er nog een aantal aanpassingen aan het trainingsschema gedaan.

Alle wensen van de trainers zijn nu verwerkt.

Mochten er nog vragen over het trainingsschema zijn dan kunt u zich melden bij de voorzitter van uw eigen afdeling.

Voor de breedtesport is het emailadres breedtesport@fcalmere.com

En voor de selectiesport is het emailadres selectie@fcalmere.com

De trainingstijden kunt u vinden onder het kopje TEAMS en dan vervolgens uw eigen team selecteren.

Het bestuur

lees verder...
velden
vrijdag 13-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Veld 2 is omgedoopt tot het A pointveld!

De bording is inmiddels gereed en aan de dug-outs wordt nog hard gewerkt.

De dug-outs verwachten wij ook binnen afzienbare tijd gereed te hebben.

Vanaf nu bestaat veld 2 niet meer bij Fc Almere. Het veld heet voortaan het A-point veld.

We willen via deze weg A point welkom heten bij Fc Almere.

lees verder...
Veld 2 wordt A-Point veld
donderdag 12-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Rondom zijn de reclame doeken op veld 2 aangebracht
meer foto's

lees verder...
Grote Club Actie 2019
dinsdag 10-09-2019 - afkomstig van Evenementen commissie


Meld je aan en help onze Breedtesport aan trainingsmaterialen.

lees verder...
Jeugdsportfonds aanvragen.
dinsdag 10-09-2019

Uw kind wiltgraag voetballen, turnen, judoën, op dansles, muzieklesof een andere sportieve of creatieve activiteitdoen. Is het betalen van de contributie / lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Let op! Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een intermediair (juf/meester, hulpverlener, sportbuurtcoach, cultuurcoach, sociaal wijkteam). Vul dit aanvraagformulier alvast in en neem het mee naar de intermediair. Meer weten? Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl.


Ouderkaart-2019.pdf
lees verder...
Trainingtijden en veld
maandag 09-09-2019 - afkomstig van Breedtesport Commissie


Zoek je team op door op de button Teams te klikken.
Dan zie je daar de trainingstijden en veldindeling voor je team.

lees verder...
Schema Keeperstraining Maandag
maandag 09-09-2019 - afkomstig van Breedtesport Commissie

Vanaf aanstaande maandag start weer de keeperstrainingen op trainingsveld  9.
Elke maandag zal onze keeperstrainer dit verzorgen volgens onderstaand schema.

JO9-2 t/m JO9-6 18.00-18.30 9
JO10-2 t/m JO10-4 18.00-18.30 9
MO11-1 en MO11-2 18.30-19.15 9
JO11-2 t/m JO11-5 18.30-19.15 9
JO12-2 en JO12-3 18.30-19.15 9
JO13-2 t/m JO13-4 19.15-20.15 9
MO13-1 en MO13-2 19.15-20.15 9
JO14-2 en JO14-3 19.15-20.15 9
JO15-2 t/m JO15-4 20.15-21.15 9
MO15-1 20.15-21.15 9
JO17-2 t/m JO17-4 20.15-21.15 9
MO17-1 20.15-21.15 9
MO19-1 20.15-21.15 9
JO19-2 en JO19-3 20.15-21.15 9
Paul Eggebeen      

Keeperstrainer jeugd Breedtesport

     

Schema keeperstrainen 2019-2020.pdf
lees verder...
Wat is A en B categorie bij KNVB?
zondag 08-09-2019

De KNVB heeft het voetbal in de A en B categorie verdeeld om meer duidelijkheid te krijgen bij bijvoorbeeld afgelastingen.


De A categorie staat voor, de senioren mannen alle standaard klassen, de reserve hoofdklasse t/m de 3e reserve klasse en de vrouwen eredivisie t/m de 2e klasse.
Tevens de A-, B- en C jeugd de eredivisie t/m de 1e klasse, en tevens de D jeugd topklasse t/m de hoofdklasse.


Onder de B categorie valt het overige amateur voetbal
 

lees verder...
Veteranen zondag 1 zoekt nieuwe sterren!
zondag 01-09-2019 - afkomstig van Algemene zaken

Beste vaders het voetbalseizoen is weer begonnen en u heeft vast uw zoon of dochter luid aangemoedigdafgelopen weekend , misschien zelfs wel tips gegeven hoe ze nog beter voor de dag kunnen komen . Maar zou je deze niet zelf in de praktijk willen laten zien ...?

Zondag veteranen 1 (35 plus ) zoekt nieuwe leden voor het team en hoopt op een paar vaders die zin hebben om te voetballen. Leuke wedstrijden op zondag en daarna een gezellige derde helft met het team en vaak ook met de tegenstander.

Dus kom er bij, meld je aan en laten we er weer een gezellig seizoen van maken.

Veteranen zondag 1

lees verder...
Van FC Almere naar Manchester United
woensdag 28-08-2019 - afkomstig van Algemene zaken

Laatste nieuws Kamp Hoogewerf bij Manchester United door Fion Helderman Dillon is vrijdag 28 juni 2019 vertrokken naar Engeland, alwaar hij zich moest melden Op Old Trafford.

De vlucht verliep rustig en hij was totaal niet zenuwachtig. Sterker nog, hij had er ontzettend veel zin in het nieuwe avontuur. Op zaterdag hebben alle personen van de familie de stad bezocht, hebben uitgebreid gegeten en de sfeer was prima. Ook hebben zij het voetbal museum bezocht.Het was een echte familiedag, waarbij ze de volgende dag Dillon daar moesten achterlaten.

Op zondag was dan de spelersbijeenkomst. Deze groep bestaat uit 27 spelers. Het was erg gezellig maar er viel wel wat op. De spelers die al bij M.U. zaten, keken toch wel tegen Dillon op en waren volgens vader Peter wel een beetje bang voor hem. Goh, hoe zou dat nou komen. Zij hebben natuurlijk al gezien op video beelden en gehoord van de scouts wat voor een speler het is, dus moesten ze wel waken voor hun eigen plek. Tsja, als je al bang bent voor je plek voor een misschien wel veel betere speler, dan moet je je inderdaad zorgen gaan maken waar dat aan ligt.

Na een week van testen en lichte training, gingen ze de week daarna naar het buitenland. Teambuilding was het motto. Daarom was er ook een survival gepland en de groep had zich uitstekend vermaakt. Ook met Dillon, want hij was het die sommige spelers op sleeptouw moest nemen om niet achterop te geraken. Zo’n sterke en volwassen jongen is het nu al.

lees verder...
Verzorging
zondag 18-08-2019 - afkomstig van Bestuur

Vanaf heden is Arie de sportverzorger van FC Almere.
De verzorgingsruimte is gevestigd in de eerste ruimte rechts in de gang naar de kleedkamers.


Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 16:00 tot 21:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:30 uur
Zondag afhankelijk van het wedstrijdprogramma


Mocht u buiten de openingstijden hulp nodig hebben dan kunt u Arie bellen op 06-52334527

lees verder...
Wie komt helpen!
donderdag 15-08-2019 - afkomstig van Bestuur


Voor het nieuwe seizoen zoeken we voor alle categorien spelbegeleiders en scheidsrechters.Heb je dus interesse om zaterdag's een wedstrijd te fluiten, aarzel niet en meld je aan. De scheidsrechterscommissie kan je alle gewenste informatie geven en begeleiden. Meld je aan via de site of stuur een email naar vrijwilligers@fcalmere.com

FC Almere biedt jouw de kans om vrijwilligerswerk te doen bij een van de leukste sportclubs van Almere.
En naast de leukste is FC Almere ook de gezelligste club van Almere.

lees verder...
Wat doet de KNVB met uw persoonsgegevens
dinsdag 13-08-2019 - afkomstig van Bestuur

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij uiterst nauwkeurig omgaan met de persoonsgegevens van onze leden. De KNVB verleent alleen onder strikte voorwaarden medewerking aan commerciële acties. Eén van die voorwaarden is absoluut dat de actie inhoudelijk door de KNVB moet zijn goedgekeurd, maar natuurlijk ook dat de campagne voldoet aan de AVG en dat, in geval van een telemarketingactie, de mogelijkheid wordt geboden om je daarvoor af te melden. Inhoudelijk kijkt de KNVB ook nadrukkelijk naar het aanbod. Biedt het aanbod bijvoorbeeld een voordeel voor KNVB-leden of is het aanbod op een andere manier relevant voor het lid.

 meer informatie kunt u op deze site vinden

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/veelgestelde-vragen-over-het-gebruik-van-persoonsgegevens

lees verder...
Vrijwilligers gezocht
dinsdag 13-08-2019

Wij zoeken met spoed nog een aantal vrijwilligers voor de volgende functies:
Bar en Kantine medewerkers
Coordinatoren voor de Breedtesport
Teammangers en trainers voor de breedtesport
Scheidsrechters voor alle leeftijdsgroepen
Wedstrijdsecretariaat medewerker

Heb jij een aantal uur in de week over?
Ben jij een talent in het organiseren van trainingen en /of
vind jij het leuk om wedstrijden te leiden als scheidsrechter?
Ben jij een echte keukenprins of prinses of sta je liever achter de bar?

Dan zoekt FC Almere naar jouw!

FC Almere biedt jouw de kans om vrijwilligerswerk te doen bij een van de leukste sportclubs van Almere.
En naast de leukste is FC Almere ook de gezelligste club van Almere.

Wil je vrijblijvend kennis maken?

Kom langs of meld je nu aan via vrijwilligers@FCAlmere.com

 

lees verder...
Speeltijd en teamspelers
woensdag 07-08-2019 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Download het pdf bestand of open het met een reader

tevens jpg file beschikbaar


speeltijden.jpg
lees verder...
Contributie 2019/20
vrijdag 12-07-2019 - afkomstig van Bestuur

Belangrijke Informatie voor alle leden.


De eerste facturen voor het nieuwe seizoen zijn verzonden. Voorgaande jaren waren wij, rond deze tijd, vaak al in bezit van de toegewezen bedragen door het Jeugdsportfonds. Echter, voor dit seizoen, hebben wij er nog geen één ontvangen. Mocht u gebruik maken van het JSF, stuur dan via Clubcollect, een bericht dat u in afwachting bent van het JSF. Wanneer wij vervolgens de toewijzing ontvangen, wordt het bedrag dat het JSF vergoed in mindering gebracht op uw factuur. Na deze correctie ontvangt u van Clubcollect, een bericht dat de correctie heeft plaats gevonden. Mocht er dan nog een bedrag overblijven dan dient u dit zelf te betalen. 

Alle vragen over facturen worden alleen in behandeling genomen, wanneer wij deze via Clubcollect ontvangen. Mailen naar iemand binnen de club heeft dus geen zin! 

Bij het niet tijdig betalen van de factuur komt er bij de eerste herinnering 5 euro administratiekosten bij en bij de 2e herinnering 10 euro administratiekosten. Wanneer er, na het versturen van de 2e herinnering, nog steeds niet betaald wordt, word alles uit handen gegeven aan het incassobureau. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het juiste mail-adres bekend is bij de club!!

Mocht u 15 juli nog geen mail hebben gehad van Clubcollect (check ook even uw spam!), mail dan naar a.huis@fcalmere.com  Houdt u er ook rekening mee dat vaak het mailadres van uw kind bekend is bij de club ivm de KNVB-app. Mocht u willen dat de factuur naar u verstuurd wordt, laten dit dan even weten via Clubcollect. 

De vrijwilligersbijdrage moet net zoals afgelopen seizoen, eerst betaald worden en deze wordt (indien van toepassing) een het einde van het seizoen terugbetaald. Geen uitzonderingen mogelijk!!

Met vriendelijke groet,
FC Almere
Financieel Team 

lees verder...
Hoe werkt het Jeugdsportfonds
donderdag 27-06-2019 - afkomstig van Ledenadministratie

Spelregels Almere
Jeugdfonds Sport Almere

Algemeen

Het Jeugdfonds Sport Almere biedt een tegemoetkoming aan kinderen die willen sporten, maar waarvan de ouders het door omstandigheden niet kunnen betalen. Deze tegemoetkoming wordt direct betaald aan de club. Het uiteindelijke doel is om de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen en ouder(s) te vergroten.

Hier vindt u de spelregels van Jeugdfonds Sport Almere. Let op: de spelregels worden regelmatig aangepast. De laatste versie vindt u altijd op onze website www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere

Doelgroep:

Tot de doelgroep behoren kinderen die wonen en sporten in Almere, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

 

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport Almere?

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van het Jeugdfonds Sport Almere, gelden een aantal voorwaarden:

 • Ouder(s) hebben vooraf met hun kind gekeken naar een geschikte sport / club, eventueel hebben de kinderen mee gedaan met een gratis proefles;
 • Ouder(s) melden zich vooraf bij de club en geven aan dat zij een aanvraag hebben laten doen

/gaan doen bij het Jeugdfonds Sport Almere;

 • Laat uw kind pas sporten NA goedkeuring van het Jeugdfonds Sport Almere. Het Jeugdfonds Sport Almere is niet verantwoordelijk voor de kosten indien het kind start voordat het Jeugdfonds Sport Almere goedkeuring heeft gegeven;
 • Een aanvraag moet worden gedaan door een intermediair . Intermediairs van het Jeugdfonds Sport Almere zijn o.a. zorgcoördinatoren (intern begeleiders), leerkrachten, (vak)docenten, (jeugd)hulpverleners, schoolmaatschappelijk werkers en de buurtsportcoach;
 • Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan één van de gestelde financiële criteria worden voldaan (zie onderaan, let op deze bedragen wijzigen regelmatig). Steekproefsgewijs worden uw inkomensgegevens gecheckt door de consulent van het

 

Jeugdfonds Sport Almere. U moet uw inkomensgegevens dan kunnen overleggen en wij vragen bij voorbaat om uw medewerking daarbij en begrip daarvoor. Misbruik van de regeling willen we op deze manier voorkomen;

 • Let u erop dat elk jaar/seizoen een nieuwe aanvraag moet worden gedaan. Deze loopt NIET automatisch door. Zonder aanvraag geen betaling! Ouders moeten hiervoor zelf de intermediair benaderen;
 • Er kan één aanvraag per jaar gedaan worden. Dit geldt zowel voor het Jeugdfonds Sport Almere, alsmede het Jeugdfonds Cultuur Almere. Het is dus NIET mogelijk om gelijktijdig aan een sport en een cultuuractiviteiten deel te nemen;
 • De uitzondering is ons zwemles A traject aanvraag, deze mag wel aangevraagd worden naast een aanvraag voor sport of cultuur. Meer informatie over een zwemles A traject aanvraag vind u op onze website;
 • Achterstanden/schulden worden nooit vergoed;
 • Bij het voortijdig willen stoppen altijd eerst overleggen met de consulent van het Jeugdfonds Sport Almere sport.almere@jeugdfondssportencultuur.nl .

 

Dit vergoedt het Jeugdfonds Sport Almere NIET

 

 • Dans en scouting worden NIET vergoed (hiervoor verwijzen wij naar het Jeugdfonds Cultuur Almere);
 • Fitness wordt NIET vergoed (gezien het individuele karakter en het hoge percentage dat voortijdig stopt);
 • Attributen en sportkleding worden NIET vergoed.

 

Financiële criteria

 

 • Gebruikmakend van: Wettelijke schuldhulpverlening;
 • Bijstand of Uitkering Laag inkomen: 120% van de bijstandsuitkering, incl. vakantiegeld.

 

(deze bedragen alsmede de spelregels worden regelmatig aangepast, de laatste versie vindt u op onze website)

 

 

 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere

 

sport.almere@jeugdfondssportencultuur.nl


Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Almere-2019-1.pdf
lees verder...
Wijzigingen Bestuur
donderdag 06-06-2019 - afkomstig van Bestuur

Voor volgend seizoen zijn er een aantal wijzigingen binnen het bestuur.
•De huidige penningmeester stopt met haar taken en we zijn druk op zoek naar vervanging.
•In Erik de Vos hebben wij een nieuwe breedtesportvoorzitter gevonden. Wij wensen Erik veel succes.
Heeft u vragen over de breedtesport dan kunt u Erik bereiken via breedtesport@fcalmere.com
•Ook kunnen wij u melden dat Elise Schouten volgend seizoen verder gaat als vice-voorzitter. 

 

lees verder...
Nieuwe Spelregels
vrijdag 31-05-2019 - afkomstig van Scheidsrechterszaken

Per ingang van volgend seizoen kent het voetbal een aantal nieuwe spelregels met betrekking tot het wisselen, de handsbal, de doeltrap en aanvallers in de muur van de verdedigende partij bij een vrije trap.

1. Spelers die gewisseld worden dienen het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn te verlaten en niet, zoals nu, bij de middenlijn aan de zijkant van het veld. Op die manier kan tijdrekken worden voorkomen.

2. Verder is het niet meer toegestaan om als aanvaller in de muur van de tegenstander te staan bij een vrije trap. Zodoende tracht de aanvallende partij nu nog het zicht van de doelman te belemmeren. Aanvallers moeten vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur verwijderd zijn.

3. Bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie ervan niet meer relevant. Hands is hands. Bijvoorbeeld: als een speler de bal met de hand raakt en daaruit scoort, of met een handsbal een aanval opzet waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afgefloten. Dat klinkt logisch, maar nu wordt nog gekeken of er opzet in het spel is. Dat is vanaf volgend seizoen niet meer relevant.

4. Ten slotte een wijziging bij het nemen van een doeltrap. Het is voor de ontvanger niet meer verplicht om de bal pas aan te raken buiten het eigen zestienmetergebied. De doelman kan zijn medespeler dus ook binnen het eigen strafschopgebied bereiken.

 

Succes ...

Het bestuur

lees verder...
Vakanties 2019 Almere
vrijdag 25-01-2019 - afkomstig van Algemene zaken

Voorjaarsvakantie 2019 - Almere
16 feb 2019 24  feb 2019
Week 8

Meivakantie 2019 - Almere
27 apr 2019 - 5 mei 2019
Week 18

Zomervakantie 2019 - Almere
13 jul 2019 - 25 aug 2019
Week 29 - 34

Herfstvakantie 2019 - Almere
19 okt 2019 -  27 okt 2019
Week 43

lees verder...

find_in_page
classStanden subtitlesProgramma featured_play_listUitslagen
scheduleAgenda
ondemand_videoNarrowcasting kantine-tijden