FC Almere
Media Bericht Agenda Laatste nieuws Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Vacature Contributie administratie
maandag 14-10-2019 - afkomstig van Penningmeester

Heb je affiniteit met financiën en wil jij je steentje bijdragen aan de club? Dan zijn wij op zoek naar jou. De penningmeester is op zoek naar iemand die het financiële team van FC Almere komt versterken. Voor de vacature contributie administratie zal jij de contributie betalingen inboeken in Sportlink. Je verwerkt betalingen aan Club Collect en bankoverboekingen in Sportlink zodat deze iedere week up-to-date is.

Club Collect geeft op donderdag ochtend een overzicht vrij van betalingen.

Weet je niet hoe Sportlink werkt of hoe je de contributie betalingen inboekt? Geen probleem! Je wordt hierin begeleid.

Wat vragen we van jou?
- Ongeveer 3 uur per week
- Op donderdag tussen 9:00 -18:00 uur een uur van je tijd (thuis achter de computer)
- Iedere 4 weken 1 avond vergaderen

Wat bieden we jou?
- De kans om achter de schermen mee te werken aan jou club
- Het terugverdienen van jou 50 euro vrijwilligersbijdrage

 

Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Desiré Laan  via penningmeester@fcalmere.com

Of spreek de voorzitter,  Remco Fens even aan.

lees verder...
Vacature kantine financiën
maandag 14-10-2019 - afkomstig van Penningmeester

Heb je affiniteit met financiën en wil jij je steentje bijdragen aan de club? Dan zijn wij op zoek naar jou. De penningmeester is op zoek naar iemand die het financiële team van FC Almere komt versterken. Voor de vacature kantine financiën zal jij de kantine inkomsten inboeken in Sportlink. Je controleert bestellingen en de desbetreffende facturen. Samen met de penningmeester bekijk je hoe je de kantine omzet kan optimaliseren.

Weet je niet hoe Sportlink werkt of hoe je de inkomsten inboekt? Geen probleem! Je wordt hierin begeleid.

Wat vragen we van jou?
- Ongeveer 3 uur per week
- Iedere 4 weken 1 avond vergaderen

Wat bieden we jou?
- De kans om achter de schermen mee te werken aan jou club
- Het terugverdienen van jou 50 euro vrijwilligersbijdrage

 

Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Desiré Laan  via penningmeester@fcalmere.com

Of spreek de voorzitter,  Remco Fens even aan.

lees verder...
Kantine Bezetting
maandag 14-10-2019 - afkomstig van Algemene zaken

Na onze oproep van vorige week hebben zich een aantal leden bij het bestuur gemeld. Hier zijn wij ontzettend blij mee, maar onze oproep blijft van kracht: er zijn ieder weekend vrijwilligers nodig om de kantine te kunnen openen. Vele handen maken licht werk!  Ook als je bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd beschikbaar bent is je hulp zeer welkom!

Meld je aan via vrijwilligers@fcalmere.com

lees verder...
Stel je kandidaat voor de Ledenraad
zondag 13-10-2019 - afkomstig van Bestuur

Meld je aan bij de secretaris of stuur een email naar Secretariaat@fcalmere.com


Zodra er voldoende kandidaten zijn wordt er een verkiezing georganiseerd waar alle leden hun stem kunnen uitbrengen

LEDENRAAD 

 1. De ledenraad is een orgaan van de vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

 2. De algemene vergadering zal bestaan uit een oneven aantal van ten minste negen (9) afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, hierna te noemen: de ledenraad.

 3. De leden van de ledenraad worden gekozen door en uit de leden van de vereniging voor een zittingsduur van drie jaar. Zij treden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster. Aftredende leden van de ledenraad zijn terstond herbenoembaar, onverminderd het hierna onder lid 4 bepaalde.

 4. Tot lid van de ledenraad kunnen niet worden benoemd, personen die in staat van faillissement verkeren, aan wie surseance van betaling is verleend, op wie de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is en/of wier vermogen bij rechterlijke uitspraak onder bewind is gesteld.

 5. In een tussentijdse vacature van de ledenraad wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  Het alsdan gekozen lid van de ledenraad treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

LEDEN van de Ledenraad_____________________________

1. In geval van een vacature of bij aftreding conform het opgestelde rooster wordt door de voorzitter van de ledenraad een oproep tot Kandidaatstelling aan de leden gedaan. De oproep geschiedt door plaatsing op de website, waarbij een kandidaatsprofiel wordt weergegeven.

2. a.
Gedurende een periode van veertien (14) dagen na de oproep totkandidaatstelling heeft iederstemgerechtigd lid,diegeen deel uitmaakt van het bestuur, de mogelijkheid zich kandidaat te stellen.

11

 1. Een kandidaatstelling voor de ledenraad geschiedt door middel van een schrijven, per post of per e-mail, gericht aan de voorzitter van de ledenraad. De kandidaatstelling geschiedt onder volledige vermelding van naam, adres, geboortedatum, lidmaatschapsnummer en handtekening. Voorts dient de kandidaatstelling vergezeld te zijn van een beknopt Curriculum Vitae.

 2. Daarnaast moet de kandidaat een ondertekende verklaring meesturen, waaruit blijkt dat hij/zij bij een eventuele verkiezing bereid is de benoeming te aanvaarden en dat hij/zij de doelstelling van de vereniging onderschrijft.

De voorzitter van de ledenraad maakt op de vijftiende (15e) dag na de oproep tot kandidaatstelling de kandidatenlijst bekend op de website.

b. De bekendmaking van de kandidaatstelling geschiedt onder vermelding van de door de kandidaten aangeleverde gegevens en motivering, zoals in het vorige lid is aangegeven. Na de bekendmaking van de kandidaatstelling vindt de verkiezing van de afgevaardigden van de ledenraad plaats via internet.

b. De stemgerechtigde leden krijgen zeven (7) dagen degelegenheid hun stem uit te brengen op de website. Hiertoe ontvangt elk stemgerechtigd lid een persoonlijke inlogcode.

 1. Een lid moet op de door het bestuur aangegeven wijze kenbaar maken of het instemt met het kiezen van een lid van de ledenraad middels elektronisch communicatiemiddel.

 2. a. Indien en voor zover een lid heeft aangegeven niet langs elektronische weg een lid van de ledenraad te verkiezen, zal dit lid schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vacature door de ledenraad.

  b. Deze leden kunnen bij het secretariaat van de vereniging  aangeven schriftelijk te willen stemmen. Zij worden schriftelijk geïnformeerd over de kandidaatstelling en kunnen via het secretariaat schriftelijk hun stem uitbrengen, met inachtneming van de in dit artikel genoemde termijnen.

 3. Bij stemming over verkiezing van de leden van de ledenraad is degene benoemd, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal __ van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

TOEGANG EN BESLUITVORMING LEDENRAAD

 1. a. Ieder lid van de ledenraad heeft toegang tot de ledenraad.
  b. Leden van de ledenraad die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de ledenraad tenzij zij bij de tuchtcommissie en de ledenraad beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij slechts bevoegd zijn alleen de behandeling van het beroep bij te wonen.

 2. Ieder stemgerechtigd lid van de ledenraad heeft een stem.

 3. Ieder lid van de ledenraad is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke gemachtigd ander lid van de ledenraad. De gemachtigde kan echter niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

 4. Indien een lid van de ledenraad als gevolmachtigde optreedt van een ander lid van de ledenraad, dient hij voor aanvang van de vergadering die in zijn bezit zijnde machtiging aan de secretaris te tonen.

 5. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

 6. Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.

 7. De ledenraad kan een lid van de ledenraad schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 8. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk.

 9. Over alle voorstellen wordt beslist met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

10.Bij stemming over personen is degene benoemd, die de volstrektemeerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

VERGADERING LEDENRAAD

 1. De ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar.

  1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de ledenraad een ledenraadvergadering houden zoals bedoeld in artikel12_

 2. De agenda voor deze ledenraadvergadering omvat onder meer:

a. vaststelling notulen van de vorige ledenraadvergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. verslag van de controlecommissie;
d. vaststellen balans en van de staat van baten en lasten; 
e. benoeming bestuursleden;
f. benoemingcommissieleden;
g. royementen en/of schorsingen; 
h. rondvraag. _______________________________________________________________

 1. Bij bedoelde agenda zullen worden gevoegd:
  a. staat van baten en lasten, alsmede de balans van de vereniging;
  b. verslag controlecommissie.

 2. De agenda van de begrotingsvergadering, welke tenminste twee weken voor de bedoelde vergadering aan de leden van de ledenraad zal worden verzonden, zal vergezeld gaan van:
  a. voorlopige begroting; _
  b. advies controlecommissie;
  c. voorstel contributiewijziging.

lees verder...
Progamma
vrijdag 11-10-2019 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Wil je weten of je wedstrijd doorgaat? Via de button programma op de site weet je het meteen.

lees verder...
#commingoutday
vrijdag 11-10-2019 - afkomstig van Bestuur

Op het sportcomplex van FC Almere is vandaag de Regenboogvlag gehesen.

Ook FC Almere steunt deze actie.

De sport is er immers voor iedereen!

lees verder...
CLINIC
vrijdag 11-10-2019 - afkomstig van Selectie Commissie

Op woensdagavond 30 oktober 2019 om 1900 uur tot 2000 uur geeft de selectietrainer van de jo17.1 een clinic.

Voor deze clinic zal de trainer twee teams trainen namelijk de jo13.3 en de jo13.4.

Tijdens de training gaat hij uitleg geven over hoe train je een team en hoe stel je een doelstelling voor het team.

Deze clinic is voor alle vrijwillige trainers die een breedtesport team trainen.

We hopen veel breedtesport trainers op het veld te zien.

lees verder...
Wijzig je foto voor 1 November, na deze datum is dat niet meer mogelijk.
donderdag 10-10-2019 - afkomstig van Breedtesport Commissie

Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app naar 'Instellingen' en daar kies je voor 'Mijn persoonsgegevens'. Klik vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt toevoegen. Zo simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je spelerspas. De scheidsrechter moet jou dus aan de hand van deze foto kunnen herkennen op het veld. 

teammanager opties

lees verder...
Grote Club Actie 2019
zondag 06-10-2019 - afkomstig van Evenementen commissie


Meld je aan en help onze Breedtesport aan trainingsmaterialen.

lees verder...
Voetbalkamp bij FC Almere
zaterdag 05-10-2019 - afkomstig van Evenementen commissie

Voor het eerst sinds jaren is er weer een voetbalkamp in de herfstvakantie.|
Dit voetbalkamp bestaat uit 3 dagen. Leden van FC Almere krijgen €10,00 korting bij inschrijven.
Inschrijven kan via: https://www.flee.events/inschrijven/

lees verder...
Penningmeester
vrijdag 04-10-2019 - afkomstig van Bestuur

Penningmeester

Na twee seizoenen heeft Bernadette Böhm besloten dat zij haar functie als penningmeester neerlegt. Het penningmeesterschap is een veeleisende functie binnen een vereniging. Bernadette heeft deze functie met verve vervuld. We bedanken haar dan ook hartelijk voor alle uren die zij in de club gestoken heeft, voor al haar inspanningen op vele terreinen en niet in de laatste plaats voor de gezellige collega die zij was in het bestuur!

Daarnaast informeren wij jullie graag dat wij in Desiré Laan een nieuwe penningmeester gevonden hebben. Het nieuwe seizoen is inmiddels een eindje onderweg en Desiré heeft een start gemaakt. Zij zal zich al haar taken de komende periode eigen maken en daarbij wensen wij haar veel succes! Desiré is bereikbaar op het volgende mailadres: penningmeester@fcalmere.com

lees verder...
FC Almere app gratis te downloaden
vrijdag 20-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Blijf steeds op de hoogte met onze gratis app.

lees verder...
Mijn rol als ouder/verzorger.
donderdag 19-09-2019

klik op het plaatje voor de gedragsregels.

lees verder...
Veld 2 wordt A-Point veld
donderdag 12-09-2019 - afkomstig van Bestuur

Rondom zijn de reclame doeken op veld 2 aangebracht
meer foto's

lees verder...
Jeugdsportfonds aanvragen.
dinsdag 10-09-2019

Uw kind wiltgraag voetballen, turnen, judoën, op dansles, muzieklesof een andere sportieve of creatieve activiteitdoen. Is het betalen van de contributie / lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Let op! Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een intermediair (juf/meester, hulpverlener, sportbuurtcoach, cultuurcoach, sociaal wijkteam). Vul dit aanvraagformulier alvast in en neem het mee naar de intermediair. Meer weten? Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl.


Ouderkaart-2019.pdf
lees verder...
Wat is A en B categorie bij KNVB?
zondag 08-09-2019 - afkomstig van Wedstrijdzaken

De KNVB heeft het voetbal in de A en B categorie verdeeld om meer duidelijkheid te krijgen bij bijvoorbeeld afgelastingen.


De A categorie staat voor, de senioren mannen alle standaard klassen, de reserve hoofdklasse t/m de 3e reserve klasse en de vrouwen eredivisie t/m de 2e klasse.
Tevens de A-, B- en C jeugd de eredivisie t/m de 1e klasse, en tevens de D jeugd topklasse t/m de hoofdklasse.


Onder de B categorie valt het overige amateur voetbal
 

lees verder...
Contributie 2019/20
vrijdag 12-07-2019 - afkomstig van Bestuur

Belangrijke Informatie voor alle leden.


De eerste facturen voor het nieuwe seizoen zijn verzonden. Voorgaande jaren waren wij, rond deze tijd, vaak al in bezit van de toegewezen bedragen door het Jeugdsportfonds. Echter, voor dit seizoen, hebben wij er nog geen één ontvangen. Mocht u gebruik maken van het JSF, stuur dan via Clubcollect, een bericht dat u in afwachting bent van het JSF. Wanneer wij vervolgens de toewijzing ontvangen, wordt het bedrag dat het JSF vergoed in mindering gebracht op uw factuur. Na deze correctie ontvangt u van Clubcollect, een bericht dat de correctie heeft plaats gevonden. Mocht er dan nog een bedrag overblijven dan dient u dit zelf te betalen. 

Alle vragen over facturen worden alleen in behandeling genomen, wanneer wij deze via Clubcollect ontvangen. Mailen naar iemand binnen de club heeft dus geen zin! 

Bij het niet tijdig betalen van de factuur komt er bij de eerste herinnering 5 euro administratiekosten bij en bij de 2e herinnering 10 euro administratiekosten. Wanneer er, na het versturen van de 2e herinnering, nog steeds niet betaald wordt, word alles uit handen gegeven aan het incassobureau. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het juiste mail-adres bekend is bij de club!!

Mocht u 15 juli nog geen mail hebben gehad van Clubcollect (check ook even uw spam!), mail dan naar a.huis@fcalmere.com  Houdt u er ook rekening mee dat vaak het mailadres van uw kind bekend is bij de club ivm de KNVB-app. Mocht u willen dat de factuur naar u verstuurd wordt, laten dit dan even weten via Clubcollect. 

De vrijwilligersbijdrage moet net zoals afgelopen seizoen, eerst betaald worden en deze wordt (indien van toepassing) een het einde van het seizoen terugbetaald. Geen uitzonderingen mogelijk!!

Met vriendelijke groet,
FC Almere
Financieel Team 

lees verder...
Wijzigingen Bestuur
donderdag 06-06-2019 - afkomstig van Bestuur

Voor volgend seizoen zijn er een aantal wijzigingen binnen het bestuur.
•De huidige penningmeester stopt met haar taken en we zijn druk op zoek naar vervanging.
•In Erik de Vos hebben wij een nieuwe breedtesportvoorzitter gevonden. Wij wensen Erik veel succes.
Heeft u vragen over de breedtesport dan kunt u Erik bereiken via breedtesport@fcalmere.com
•Ook kunnen wij u melden dat Elise Schouten volgend seizoen verder gaat als vice-voorzitter. 

 

lees verder...
Nieuwe Spelregels
vrijdag 31-05-2019 - afkomstig van Scheidsrechterszaken

Per ingang van volgend seizoen kent het voetbal een aantal nieuwe spelregels met betrekking tot het wisselen, de handsbal, de doeltrap en aanvallers in de muur van de verdedigende partij bij een vrije trap.

1. Spelers die gewisseld worden dienen het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn te verlaten en niet, zoals nu, bij de middenlijn aan de zijkant van het veld. Op die manier kan tijdrekken worden voorkomen.

2. Verder is het niet meer toegestaan om als aanvaller in de muur van de tegenstander te staan bij een vrije trap. Zodoende tracht de aanvallende partij nu nog het zicht van de doelman te belemmeren. Aanvallers moeten vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur verwijderd zijn.

3. Bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie ervan niet meer relevant. Hands is hands. Bijvoorbeeld: als een speler de bal met de hand raakt en daaruit scoort, of met een handsbal een aanval opzet waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afgefloten. Dat klinkt logisch, maar nu wordt nog gekeken of er opzet in het spel is. Dat is vanaf volgend seizoen niet meer relevant.

4. Ten slotte een wijziging bij het nemen van een doeltrap. Het is voor de ontvanger niet meer verplicht om de bal pas aan te raken buiten het eigen zestienmetergebied. De doelman kan zijn medespeler dus ook binnen het eigen strafschopgebied bereiken.

 

Succes ...

Het bestuur

lees verder...
Vakanties 2019 Almere
vrijdag 25-01-2019 - afkomstig van Algemene zaken

Voorjaarsvakantie 2019 - Almere
16 feb 2019 24  feb 2019
Week 8

Meivakantie 2019 - Almere
27 apr 2019 - 5 mei 2019
Week 18

Zomervakantie 2019 - Almere
13 jul 2019 - 25 aug 2019
Week 29 - 34

Herfstvakantie 2019 - Almere
19 okt 2019 -  27 okt 2019
Week 43

lees verder...

find_in_page
classStanden subtitlesProgramma featured_play_listUitslagen
scheduleAgenda
woensdag 16-10 20:00
Schoolvoetbal 2020
lees verder...
ondemand_videoNarrowcasting kantine-tijden