FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Stel je kandidaat voor de Ledenraad! terug
donderdag 01-04-2021 - afkomstig van Bestuur

Meld je aan bij de secretaris of stuur een email naar Secretariaat@fcalmere.com
Zodra er voldoende kandidaten zijn wordt er een verkiezing georganiseerd waar alle leden hun stem kunnen uitbrengen

LEDENRAAD 

 1. De ledenraad is een orgaan van de vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

 2. De algemene vergadering zal bestaan uit een oneven aantal van ten minste negen (9) afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, hierna te noemen: de ledenraad.

 3. De leden van de ledenraad worden gekozen door en uit de leden van de vereniging voor een zittingsduur van drie jaar. Zij treden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster. Aftredende leden van de ledenraad zijn terstond herbenoembaar, onverminderd het hierna onder lid 4 bepaalde.

 4. Tot lid van de ledenraad kunnen niet worden benoemd, personen die in staat van faillissement verkeren, aan wie surseance van betaling is verleend, op wie de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is en/of wier vermogen bij rechterlijke uitspraak onder bewind is gesteld.

 5. In een tussentijdse vacature van de ledenraad wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  Het alsdan gekozen lid van de ledenraad treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

LEDEN van de Ledenraad_____________________________

1. In geval van een vacature of bij aftreding conform het opgestelde rooster wordt door de voorzitter van de ledenraad een oproep tot Kandidaatstelling aan de leden gedaan. De oproep geschiedt door plaatsing op de website, waarbij een kandidaatsprofiel wordt weergegeven.

2. a.
Gedurende een periode van veertien (14) dagen na de oproep totkandidaatstelling heeft iederstemgerechtigd lid,diegeen deel uitmaakt van het bestuur, de mogelijkheid zich kandidaat te stellen.

11

 1. Een kandidaatstelling voor de ledenraad geschiedt door middel van een schrijven, per post of per e-mail, gericht aan de voorzitter van de ledenraad. De kandidaatstelling geschiedt onder volledige vermelding van naam, adres, geboortedatum, lidmaatschapsnummer en handtekening. Voorts dient de kandidaatstelling vergezeld te zijn van een beknopt Curriculum Vitae.

 2. Daarnaast moet de kandidaat een ondertekende verklaring meesturen, waaruit blijkt dat hij/zij bij een eventuele verkiezing bereid is de benoeming te aanvaarden en dat hij/zij de doelstelling van de vereniging onderschrijft.

De voorzitter van de ledenraad maakt op de vijftiende (15e) dag na de oproep tot kandidaatstelling de kandidatenlijst bekend op de website.

b. De bekendmaking van de kandidaatstelling geschiedt onder vermelding van de door de kandidaten aangeleverde gegevens en motivering, zoals in het vorige lid is aangegeven. Na de bekendmaking van de kandidaatstelling vindt de verkiezing van de afgevaardigden van de ledenraad plaats via internet.

b. De stemgerechtigde leden krijgen zeven (7) dagen degelegenheid hun stem uit te brengen op de website. Hiertoe ontvangt elk stemgerechtigd lid een persoonlijke inlogcode.

 1. Een lid moet op de door het bestuur aangegeven wijze kenbaar maken of het instemt met het kiezen van een lid van de ledenraad middels elektronisch communicatiemiddel.

 2. a. Indien en voor zover een lid heeft aangegeven niet langs elektronische weg een lid van de ledenraad te verkiezen, zal dit lid schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vacature door de ledenraad.

  b. Deze leden kunnen bij het secretariaat van de vereniging  aangeven schriftelijk te willen stemmen. Zij worden schriftelijk geïnformeerd over de kandidaatstelling en kunnen via het secretariaat schriftelijk hun stem uitbrengen, met inachtneming van de in dit artikel genoemde termijnen.

 3. Bij stemming over verkiezing van de leden van de ledenraad is degene benoemd, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal __ van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

TOEGANG EN BESLUITVORMING LEDENRAAD

 1. a. Ieder lid van de ledenraad heeft toegang tot de ledenraad.
  b. Leden van de ledenraad die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de ledenraad tenzij zij bij de tuchtcommissie en de ledenraad beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij slechts bevoegd zijn alleen de behandeling van het beroep bij te wonen.

 2. Ieder stemgerechtigd lid van de ledenraad heeft een stem.

 3. Ieder lid van de ledenraad is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke gemachtigd ander lid van de ledenraad. De gemachtigde kan echter niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

 4. Indien een lid van de ledenraad als gevolmachtigde optreedt van een ander lid van de ledenraad, dient hij voor aanvang van de vergadering die in zijn bezit zijnde machtiging aan de secretaris te tonen.

 5. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

 6. Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.

 7. De ledenraad kan een lid van de ledenraad schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 8. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk.

 9. Over alle voorstellen wordt beslist met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

10.Bij stemming over personen is degene benoemd, die de volstrektemeerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verkregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

VERGADERING LEDENRAAD

 1. De ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar.

  1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de ledenraad een ledenraadvergadering houden zoals bedoeld in artikel12_

 2. De agenda voor deze ledenraadvergadering omvat onder meer:

a. vaststelling notulen van de vorige ledenraadvergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. verslag van de controlecommissie;
d. vaststellen balans en van de staat van baten en lasten; 
e. benoeming bestuursleden;
f. benoemingcommissieleden;
g. royementen en/of schorsingen; 
h. rondvraag. _______________________________________________________________

 1. Bij bedoelde agenda zullen worden gevoegd:
  a. staat van baten en lasten, alsmede de balans van de vereniging;
  b. verslag controlecommissie.

 2. De agenda van de begrotingsvergadering, welke tenminste twee weken voor de bedoelde vergadering aan de leden van de ledenraad zal worden verzonden, zal vergezeld gaan van:
  a. voorlopige begroting; _
  b. advies controlecommissie;
  c. voorstel contributiewijziging.Aanmeldformulier

Naam:

E-mail: