FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Clubinfo/Beleidszaken en reglementen/Tuchtreglement

Tuchtreglement

Tuchtreglement
Opgesteld  maart 2016

Inhoudsopgave

TUCHTREGLEMENT FC Almere

Artikel 1. Inleiding                                                                                                                 2

Artikel 2. Uitgangspunten tuchtreglement                                                                             2

Artikel 3. Nadere delictsomschrijvingen wangedrag                                                              3

Lichte vergrijpen                                                                                                                   3

Vernielingen                                                                                                                         4

Diefstal                                                                                                                                  4

Wangedrag van leden                                                                                                           4

Wangedrag van niet-leden                                                                                                    4

Seksuele intimidatie/seksueel geweld .                                                                                 5

Artikel 4. De Commissie Orde & Respect                                                                               5

Artikel 5. Sancties                                                                                                                 6

Artikel 6. Beroepsmogelijkheid                                                                                              6

Artikel 7. Aanmelding incidenten/conflicten                                                                         7

Artikel 8. Slotbepaling                                                                                                           7

 

 

 

 

Tuchtreglement FC Almere

 

Artikel 1. Inleiding

 • Het tuchtreglement is opgesteld door het bestuur. Voor de uitvoering vantuchtreglement is de Commissie Orde & Respectingesteld.
 • Het tuchtreglement en de Commissie Orde & Respect zijn ingesteld op grond vanartikel 6 van de Statuten en zijn een verdere uitwerking van artikel XII)van het Huishoudelijk Reglement.
 • Het tuchtreglement geldt voor voetbal in verenigingsverband door jeugd en senioren en voor alle activiteiten van vrijwilligers en derden die in opdracht van FC Almere actief zijn voor/bijFCAlmere.HierbijwordtrekeninggehoudenmetderegelsvandeKNVBvoortoepassen van sancties op leden die via FC Almere tevens lid zijn van deKNVB.
 • De KNVB wordt op de hoogte gebracht door middel van toezending van hettuchtreglement.
 • Het feit dat er een Commissie Orde & Respect werkzaam is, betekent niet dat elk (kader)lid, vrijwilliger of bezoeker van het complex elkaar niet hoeft aan te spreken op geconstateerde gedragingen, die niet passen binnen de normen en waarden, zoals deze gehanteerdwordenbijFCAlmereenindenormaleomgangmetelkaarengangbaarzijnin het normalerechtsverkeer.
 • Het bestuur verwacht met dit tuchtreglement een wezenlijke bijdrage te leveren aan voorkomen van wangedrag op en rondom de voetbalvelden. Cruciaal hierin is de rol van elk lid van FC Almere. Van belang hierbij is verder een goede communicatie en een goed draagvlakonderallegeledingenbinnendeverenigingenvoorde“normenenwaarden”die FC Almere als vereniging belangrijkvindt.

Artikel 2. Uitgangspunten Tuchtreglement

reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

 • Dit tuchtreglement heeft betrekking
  Spelovertredingen in wedstrijden (die een rode kaart tot gevolg kunnenhebben.
 • Misdragingen in wedstrijden entrainingen.
 • Misdragingen buiten wedstrijden en trainingen. Onder “misdragingen buitenwedstrijden en trainingen” vallen onder meer ook het wangedrag bij het bezoeken en bekijken wedstrijdenentrainingen,wangedragtijdensniet-voetbalactiviteitenenbijeenkomsten, wangedrag op en rondom het complex, wangedrag op en rond het complex van andere verenigingen.
 • Ook indien de KNVB wangedrag bestraft, blijft het tuchtreglement FC Almere toepassing,afhankelijkvandeaardvanhetwangedragendematewaarindenormenen waarden van de vereniging worden beschadigd, eenmalig, dan wel (vooral) vanwege herhaling van misdragingen door individuen en/ofteamleden/teams
 • Elk lid van FC Almere is gehouden zijn/haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit tuchtreglement, waaronder begrepen het verschijnen op oproepingen van bestuur, Commissie Orde & Respect, het geven van antwoord op vragen van bestuur enCommissie Orde&Respect,hetbekendmakenvandeidentiteitvanpersonendiedoorhetbestuur(zo nodiginsamenspraakmetcommissiesen/ofscheidsrechters)alsverdachtevanhetplegen van wangedrag worden aangemerkt en alles na te laten dat de uitvoering van het tuchtreglementverhinderd.

Artikel 3. Nadere delictsomschrijvingen wangedrag

 • Lichte vergrijpen
  1. Zoals: verstoren van de training, niet tijdig of niet afmelden van de training of wedstrijd, misbruik van de brandblusapparatuur, roken in kleedkamers, brutaal gedrag tegen de leiding, uitkloppen van voetbalschoenen in kleedaccommodatie, betreden met voetbalschoenen van de kantine, afval weggooien anders dan in de daarvoor bestemde bakken. Deze opsomming is niet limitatief; slechts een indicatie voor de categorie lichte vergrijpen.
  2. In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijkvoorhetnemenvaneventuelemaatregelenbijspeltechnischeincidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden.
  3. Indien de overtreding(en) van meer structurele aard is (zijn) wordtde Commissie Orde & Respect hiervan in kennisgesteld.
  4. Lichte vergrijpen gepleegd door leden in groepsverband worden zwaarderbestraft.

NB. Jeugdleden onder 12 jaar worden niet tijdens trainingen of wedstrijden verwijderd van de accommodatie dan na in kennis stelling van de ouders. Bij minderjarige leden van 12 tot 18 jaar die door de leidinggevende van de training c.q. wedstrijd worden verwijderd worden de ouders / verzorgers z.s.m. na de training c.q. wedstrijd, van de verwijdering op de hoogte gebracht door de leidinggevende.

  1. Bij vernielingen zal (zullen) de bekende c.q. aanwijsbare daders financieel aansprakelijk wordengesteld.Ingevalvanminderjarigheidwordenaltijddeouders/verzorgersingelicht en financieel aansprakelijkgesteld.
  2. Bij opzettelijke vernieling(en) wordt inschakeling van de politieoverwogen.
  3.  
  4.  
  5. Opzettelijke vernieling gepleegd door leden in groepsverband wordt zwaarder bestraft, tenzijnaonderzoekblijktdathetinhoofdzaakom(een)enkeleaanwijsbaredader(s)gaat.
  1.  
  2. Is de diefstal gepleegd door een verenigingslid, kaderlid of vrijwilliger, bepaalt de Commissie Orde & Respect de strafmaat welke schriftelijk zal worden meegedeeld en in een persoonlijk gesprek zal worden toegelicht. Bij minderjarigheid van de dader(s) word(en) ook de ouders / verzorgersuitgenodigd.
  3. Diefstal gepleegd door leden in groepsverband wordt zwaarder bestraft, tenzij na onderzoek blijkt dat het in hoofdzaak om (een) enkele aanwijsbare dader(s)gaat.

 

 • Wangedrag vanleden
  1. Indien een (minderjarig) verenigingslid, kaderlid, vrijwilliger, zich misdraagt tegenover scheids / grensrechter(s), of kader, spelers, toeschouwers van de tegenpartij, zowel verbaal (o.a. beledigingen, schelden, discriminerende uitlatingen en / of bedreigingen zoals: wacht maar, ik krijg je nog wel enz.) of fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwenen verder iedere vorm van handtastelijkheid) bij uit- en thuiswedstrijden, zalde

Commissie Orde & Respect straffen opleggen. Ook pesterijen worden niet geaccepteerd.

 1. Afhankelijk van de misdraging(en) zal de Commissie Orde & Respect straffen opleggen die variëren van minimaal een waarschuwing tot maximaal een royement. Bij ernstige misdragingen wordt inschakeling van politieoverwogen.
 2. Het treffen van maatregelen tegen een (minderjarig) lid wordt niet afhankelijk gesteld een al dan niet door de KNVB aangespannen tuchtrechtprocedure of de uitkomst(en)van de KNVBtuchtrechtspraak.
 3. Wangedrag gepleegd door leden in groepsverband wordt zwaarder bestraft, tenzijna onderzoek blijkt dat het in hoofdzaak om (een) enkele dader(s)gaat.

 

 • Wangedrag vanniet-leden
  1. Indien FC Almere wangedrag van leden van bezoekende verenigingen heeft geconstateerd,welkenietdoordescheidsrechterzijngeconstateerd,zalFCAlmerebestuur van de bezoekende vereniging schriftelijk informeren en op passende maatregelenaandringen.
  2. FC Almere zal, indien mogelijk, de toegang tot de accommodatie ontzeggen aan bezoekers / toeschouwers die zich misdragen (hebben) tegenoverscheids(grensrechter) of kader, spelers van de bezoekende vereniging, zowel verbaal(beledigingen,
 

discriminerende uitlatingen, bedreigingen enz.) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid). Bij ernstige misdragingen zal inschakeling van politie worden overwogen.

 1. Het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwerdoor FC Almere is niet afhankelijk van optreden van politie ofjustitie.

 

 • Seksuele intimidatie / seksueelgeweld
  1.  
  2. Voor seksueel geweld geldt bovenstaande procedure met dien verstande dat bijseksueel geweld de dader(s) word(en) geroyeerd en altijd aangifte wordt gedaan bij depolitie.

 

Artikel 4 De Commissie Orde & Respect

 1. De Commissie Orde & Respect bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen die worden benoemd door het bestuur. Streven is naast de voorzitter of van het secretaris van het (hoofd)bestuur en/of voorzitter of secretaris jeugd, nog minimaal één lid te benoemen in de Commissie Orde & Respect.
 2. De Commissie Orde & Respect heeft tot taak om uitvoering te geven aan tuchtreglement. Hierbij houdt de Commissie Orde & Respect rekening met de statuten, reglementen, gedragscode en besluiten van de vereniging. Ook wordt rekeninggehouden met de regels van de KNVB en met de normen en waarden, zoals deze in het normale rechtsverkeer van toepassingzijn.
 3. De Commissie Orde & Respect is op grond van statuten, huishoudelijk reglement enhet onderhavige tuchtreglement bevoegd tot het opleggen van sancties aan elk van de in artikel 2 bedoelde personen, indien men zich schuldig maakt aan wangedrag. De Commissie Orde & Respect is ook bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur tot het treffen van andere maatregelen. Alleen het bestuur kan een lid royeren. Het royeren van leden gebeurt volgens destatuten.
 4. De Commissie Orde & Respect komt bijeen zo vaak als nodig is. Een zitting van de Commissie Orde & Respect kan alleen doorgang vinden als minimaal twee leden aanwezigzijn.
 5. De Commissie Orde & Respect is verantwoordelijk voor de volgendezaken:
  • Het inzien van wedstrijdrapporten van scheidsrechters aangaande zaken zoals misdragingen van spelers, toeschouwers, ouders/verzorgenden op en rond het eigen sportpark en sportparken elders. In situaties van specifieke spelovertredingen in wedstrijden die een gele of rode kaart tot gevolg hebben, kan de Commissie Orde & Respectgeensanctieopleggen,dezebevoegdheidligtuitsluitendbijdeCommissieOrde & Respect van de KNVB. Bij spelovertredingen waarbij een misdraging aan de orde is, is de Commissie Orde &Respect

van FC Almere wel tot een clubsanctie bevoegd. Elk geval kan zo nodig worden opgevolgd door de stappen als hieronder beschreven vanaf 4.c.

 • In behandeling nemen van een melding die wordt aangedragen door het bestuur.Binnen 14 dagen na aandragen doorbestuur.
 • Uitvoeren feitenonderzoek, met hoor en wederhoor van het betrokken lid eneventueel
 

andere personen en schriftelijk vastleggen van het wangedrag en de bevindingen.

 • Toetsen van het (wan)gedrag aan wet, statuten, huishoudelijk reglement,gedragscode, verenigingsbesluiten en algemeen aanvaarde waarden ennormen.
 •  
 • Uitspreken van eensanctie.
 • Naleving van het tuchtbesluitcontroleren.
 •  

van bespreking is, dan wordt deze uitgesloten van de vergadering, waarin zijn zaak wordt behandeld.

De Commissie Orde & Respect informeert het bestuur schriftelijk over genomen beslissingen.

De Commissie Orde & Respect voert een overzichtelijke administratie waarin alle tuchtzaken, bevindingen en beslissingen geadministreerd staan.

 

Artikel 5. Sancties

De volgende straffen kunnen door de Commissie Orde & Respect, op grond van artikel 6 van de Statuten en artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement, worden toegepast. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en recidive, kan de strafmaat worden aangepast.

 1. Berisping (terechtwijzing, afkeuring)
 2. Het uitvoeren van werkzaamheden voor een bepaalde tijd (maximaal 1 jaar) voorde vereniging.
 3. Uitsluiting van wedstrijd(en) en/oftraining(en)
 4. Schorsing in uitvoering van functie ofactiviteiten
 5. Toegangsverbod kantine
 6. Toegangsverbod geheleaccommodatie
 7. Vergoeding voor aangerichteschade
 8.  

De Commissie Orde & Respect draagt zorg voor de uitvoering van het beginsel “hoor en wederhoor”. Bij royement en schorsing van een verenigingslid gelden de bepalingen zoals in de Statuten en Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

De Commissie Orde & Respect bepaalt de aard van de taakstraf en hoe vaak (frequentie) en/of hoe lang (tijdsduur) de taakstraf geldt. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen een taakstraf, zoals vermeld onder artikel 5. Indien een spelend lid een taakstraf krijgt opgelegd en hij of zij weigert om deze uit te voeren, dan kan de Commissie Orde & Respect een nader te bepalen straf opleggen. Indien een niet-spelend lid een taakstraf krijgt opgelegd en hij of zij weigert om deze uit te voeren, dan zal de Commissie Orde & Respect het bestuur adviseren om het lid de toegang tot het complex gedurende een bepaalde periode te ontzeggen, of royement voor te stellen.

 

Artikel 6. Beroepsmogelijkheid

Een lid kan tegen de door de Commissie Orde & Respect opgelegde sanctie in beroep gaan bij het bestuur, binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak. Indien niet binnen vier weken in beroep wordt gegaan, is de straf definitief. Indien het lid wel binnen een maand in

 

beroep gaat, dan doet het bestuur binnen twee maanden een uitspraak. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt het lid voorlopig niet gesanctioneerd door de vereniging. Deze bepaling staat los van een KNVB-sanctie, die blijft direct van toepassing.

 

Artikel 7. Aanmelding incidenten/conflicten

 1. Afgezien van hiervoor vermelde aanleidingen, kan ieder lid, schriftelijk, een incidenten/conflictenmelding aanbrengen binnen 1 week na het incident c.q. hetontstaan van een conflict bij de secretaris van het bestuur, voor zover het conflict of incident betrekking heeft op de door het bestuur handhaafbare Statuten en Reglementen van FC Almere.
 2. Anonieme meldingen worden niet in behandeling
 3.  
 4.  

 

Artikel 8. Slotbepaling

In alle niet voorziene gevallen beslist het bestuur, al dan niet op advies van de Commissie Orde & Respect, met inachtneming van Statuten en Huishoudelijk Reglement.

 

Aldus vastgesteld, namens het bestuur van FC Almere Datum: …………….2016

 

De voorzitter                                           De secretaris

Edo Westerbeek                                      Nico TurfkruierTuchtreglement FC Almere.pdf