Spelregels

Lidmaatschap/Contributie 2022-23/Jeugdfonds sport/Spelregels

Jeugdfonds Sport& CultuurAlmere

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere (JFSCA) stelt zich ten doel om sport-en cultuuractiviteiten te betalen voor kinderen uit gezinnen die weinig geld hiervoor hebben. Het JFSCAbetaalt voor de sportactiviteiten de contributie en eventuele attributen tot een maximumbedragvan € 300,00 per jaar en voor cultuuractiviteiten een bedrag tot € 500,00 per jaar.

 

Voor de vergoedingen en de afspraken met betrekking totzwemlessen zie punt 14.Resterende bedragen na aftrek van de contributie kunnen tot een maximumbedrag van € 100,00 aangewend worden voor de vergoeding van attributen.HetJFSCA zorgt voor een rechtstreekse storting op de rekeningen van de desbetreffende sportvereniging of cultuurinstelling.Het JFSCA hanteert spelregels voor het tot stand brengen van een transparant aanvraagproces:

 

1.De aanvraag kan alleen ingediend wordendoor erkende intermediairs. Ouders of (trainers/docenten) van een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen geen aanvraag indienen

 

.2.De aanvraag kan ingediendworden door het digitaal aanmeldingsformulierin te vullen website-www.allekinderendoenmee.nl.

 

3.Het JFSCA vergoedt de contributie van kinderen van wie de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum bij wie andere financieringsmogelijkheden voor sport-of cultuurbeoefening ontbreken.

 

4.Het kind moet woonachtig zijn in de gemeente Almere.

 

5.Het kindmag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder dan 17jaar.

 

6.Deaanvraagdient voorzien te zijn van motivatie waarbij de intermediaireen globaal beeld geeft van de financiële situatie van de ouders. Zonder deze motivatiewordtde aanvraag niet in behandeling genomen.

 

7.De intermediairmaakt een inschatting van het inkomen vande ouders. Het JFSCA gaat ervan uitdat de intermediair een juiste inschatting kan maken en neemtgenoegen met een schriftelijke motivatie.

 

8.Het JFSCAadviseert ouders altijd om de kinderen een eersteproefles telaten nemenvoordat er een aanvraag bij het fonds wordt ingediend.

 

9.De werkelijke contributie/lesgelden en eventueel benodigde attributen (binnen het genoemde maximumbedrag) worden door het JFSCAvergoed. Er is geen recht op een resterend bedrag.

 

 

 

1-april-2021

10.Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

 

11.Het JFSCAkeert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging of cultuurinstelling worden rechtstreeks overgemaakt aan de aanbieder, naontvangstvan een factuur van dedaadwerkelijke kosten.

 

12.Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die ofwel zijn aangesloten bij de door NOC*NSF erkende sportbonden óf ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan cultuurinstellingen of ZZP-Kunstdocenten die ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan.

 

13.Eén aanvraag geldt een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dat jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

 

15.Bij aanvragen voor teambalsporten, badminton en turnen/gymnastiekgelden aparte afspraken:•Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 decembervoor het hele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van € 300,-(incl. eventuele attributen).•Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 meiworden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van € 150,-(incl. eventuele attributen tot max. € 50,00). De einddatum van deze aanvragenzal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zonodig weer een nieuwe aanvraag worden ingediend voor het volgende seizoen..

 

17.Attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon.•Na verstrekkingvan de waardebon door het JFSCA hebben ouders 4 maanden de tijd om bij de aangegeven winkel de waardebon in te leveren. •Het verlengen van de geldigheidsduur van waardebonnenis niet mogelijk.

;Het is niet mogelijk om na de toewijzingvan de waardebonvan winkel te veranderen.•Het JFSCA vraagt ouders om vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde attributen beschikbaar zijn.•Het JFSCA verstrekt geen waardebonnen voor webwinkels.

 

18.Het JFSCAvergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende kracht.

 

19.De intermediair ziet erop toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Ouders/verzorgersverstrekken informatie over de voortgang. Na 4 maanden neemt het JFSCA contact op met de intermediaire om te informeren of het kind nog aan het sporten is of nog deelneemt aan een cultuuractiviteit.

20.Het is niet mogelijk om per kind een aanvraag in te dienen voor zowel sport als cultuur of zwemles.Er moet een leuze gemaakt worden. Dit geldt ook voor het zwemles diploma A traject.

 

21.Aanvragen worden jaarlijksopnieuw ingediend als de financiële omstandigheden van het gezin dit vereisen. De aanvraag wordt niet automatisch verlengd. Zodra de ingekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het JFSCA, wordt er naar gestreefd om binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De intermediairkan de status van de aanvraag inzienin het digitale aanvraagsysteem. Zodrade aanvraag compleet én geactiveerd is door het JFSCA, wordt er naar gestreefd om binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling, tot betaling van de vergoeding over gegaan.Voor aanbiedersHet JFSCAverzoekt aanbieders om de facturente mailennaar almere@jeugdfondssportencultuur.nl.Als het kind zich heeft aangemeld, verwachthet JFSCAdat deaanbieders ons binnen 1 maand defacturensturen vanhet daadwerkelijke contributiebedrag.